תקנון ותנאי שימוש באתר "MI פיננסים"

תקנון ותנאי שימוש באתר "MI פיננסים"

 

(מועדכן ליום 4/3/2018)

כללי

 1. אתר "MI פיננסים" mi-finances.com (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המציג מידע ופרסומים שונים   (להלן: "התכנים" ו/או "המידע") הנוגעים לשירותים הניתנים על ידי חברת מ.י. פיננסים בע"מ (להלן: "החברה").
 2. תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר, והוא משמש כהסכם בין צדדים אלה. הכניסה לאתר ו/או שימוש בו כפופים לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, ועל המשתמש לעיין בתקנון זה ולעקוב אחר השינויים בו מעת לעת.
 3. מטעמי נוחות מנוסח הסכם זה בלשון זכר והוא מתייחס גם לנשים.
 4. השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
 5. המשתמש באתר מאשר כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לתנאים ולהוראות הכתובים בו, וכי לא תהא לו כל טענה כנגד האתר ו/או החברה בגין שימוש באתר ו/או בקשר למידע המוצג בו. במידה והמשתמש אינו מסכים לאמור בתקנון אזי מתבקש המשתמש שלא לעשות שימוש באתר.
 6. לחברה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר.
 8. לחברה הזכות לחסום גישת משתמשים לאתר בכל מקרה בו תסבור כי המשתמש עבר על הוראות תקנות ותנאי שימוש אלו ו/או על הוראות הדין ואו מכל סיבה אחרת.
 9. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מנהליה ו/או נציגיה ו/או עובדיה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרתו של המשתמש את תנאי השימוש והתקנון באתר ו/או כל הוראת דין.
 10. החברה ו/או מי ממנהליה ובעליה ו/או עובדיה לא יישאו באחריות כלשהי ו/או בחבות לנזקים שעשויים להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר זה, לרבות לציוד המחשב של המשתמש בגין וירוסים, תוכנות ריגול וכיוצ"ב.
 11. על המשתמש באתר לדעת, כי בעת השימוש באתר ייתכן וייאספו וייאגרו על ידי האתר באופן אוטומטי נתונים ופרטים אודות המשתמש, אופן השימוש של המשתמש באתר, העמודים בהם צפה וכד' וכן פרטים אודות מחשבו של המשתמש, הדפדפן בו הוא עושה שימוש, כתובת IP ועוד וכל זאת לצורך תפעול שותף של האתר והתאמתו לצרכי המשתמש ו/או לכל מטרה אחרת.
 12. החברה מפעילה עמוד פייסבוק בכתובת . האמור בתקנון זה חל גם לגבי משתמשי עמוד הפייסבוק של החברה

אחריות בנוגע לפרסומים ולתכנים המוצגים באתר

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתוכנות, בקוד המקור, בעיצוב האתר, ובתכנים שבו, הינם של החברה ובבעלותה. מידע המוצג באתר, לרבות כל חומר, תמונות, סמלים, איורים, נתונים וכד' הנו חומר מוגן בזכות יוצרים של החברה ו/או חומר אשר לחברה הרשאה לעשות בו שימוש. אין להעתיק, לתרגם ולעשות כל שימוש במידע ו/או בתכנים ושאו כל חומר אחר ללא אישור החברה מראש ובכתב.
 2. סימני המסחר ו/או "מ.י. פיננסים" ו/או "MI  פיננסים" הינם סימניה המסחריים וקניינה הרוחני של החברה, ואין לעשות בהם או בכל סימן הדומה להם כל שימוש ללא אישור החברה מראש ובכתב.
 3. אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד וחל כל איסור לעשות באתר ו/או בתכנים המפורסמים בו שימוש פומבי ו/או שימוש מסחרי כלשהו. אין לבצע שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרטי המידע, מאגר הנתונים, רשימות, התוכנה, הצילומים, השירותים והמוצרים המוצגים ו/או נלקחו מאתר זה.
 4. כתנאי לשימוש באתר זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות באתר זה ובתכניו שימוש למטרות אסורות ובלתי חוקיות. על בעלי האתר ומפעיליו לא תוטל כל חבות ואחריות למעשים בלתי חוקיים של המשתמשים.
 5. אין לפרסם באתר זה מודעות או מידע מסחרי וכן להציג באתר מוצרים וסימנים מסחריים, או קישורים לאתרים ולדפים אחרים אלא הסכמת האתר לכך מראש ובכתב.
 6. המידע המוצג באתר הינו כללי ואין לראות בו ייעוץ או המלצה. אין להסתמך על המידע המוצג באתר ואין לפעול על פיו, והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ וליווי מצד גורמים מקצועיים התאימים לכל מקרה ומקרה בהתאם לנתונים המשתנים.
 7. כל מקרה, אין לראות במידע המוצג באתר כהמלצה מצד החברה ו/או האתר.
 8. במקומות מסוימים באתר יוצגו קישורים והפניות לאתרים או לגורמים אחרים, וזאת לנוחות המשתמשים. לאתר ואו לחברה אין כל שליטה על אותם אתרים ו/או גורמים ואין לראות בעצם הצגת הקישורים ו/או ההפניות כהמלצה או ייעוץ מטעם החברה או האתר. לאתר ו/או לחברה אין ולא תהיה כל אחריות למידע ואו לשירותים, למעשים ו/או למחדלים של אותם גורמים ו/או אתרים.
 9. האתר ו/או החברה אינם מתחייבים כי השימוש במידע באתר לא יופרע או לא יופסק וכי יתקיים ללא טעויות או יהיה חסין מפני תקלות ונזקים.

מקום השיפוט

 1. כל מחלוקת שהיא בין משתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או בקשר למידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל-אביב- יפו ולהם בלבד.

 

מדיניות פרטיות

 1. במסגרת השימוש באתר נאספים על ידי האתר באופן אוטומטי נתונים ומידע שונים המאוחסנים על יד האתר, בין אם נתונים אלו נמסרו על ידי המשתמש ובין אם לאו. בין היתר נאספים נתונים ופרטים אודות אופן השימוש של הגולש באתר, העמודים בהם ביקר, מידע אודות הדפדפן בו הוא עושה שימוש, כתובת ה- IP שלו, מידע אודות מחשבו, מאפיינת תוכנה וחומרה, ועוד., וזאת בין היתר באמצעות שימוש שנעשה על ידי האתר בתוכנות וביישומים, לרבות קבצי זיהוי (Cookies) במחשב המשתמש.
 2. האתר ומפעיליו רשאים לאסוף ולאגור מידע ופרטים זה אודות המשתמש, וזאת לצורך יצירת קשר עם המשתמש, שיפור השירותים הניתנים באתר ועדכון המשתמש בנוגע לשירותי האתר.
 3. האתר ומפעיליו רשאים להשתמש במידע הנאסף על ידם לצרכי ניתוח וסטטיסטיקה וכן רשאים הם למסרו לצדדים שלישיים כלשהם.
 4. מדיניות פרטיות זו אינה תקפה באתרים של צדדים שלישיים אשר המקושרים לאתר זה.